Καλούνται οι δικαιούχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να παραλάβουν για πρώτη φορά, ή να ανανεώσουν, το Δελτίο Μετακίνησής τους για τα Αστικά και τα Υπεραστικά Λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

Δικαιούχοι είναι :

Άτομα με αναπηρίες :

– Ελληνικής υπηκοότητας

– Υπήκοοι των  κρατών-μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι κρατών – μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ( Ε.Ε.Ο.Χ ).

– Υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59( ΦΕΚ 246/59/τΑ΄).

– Υπήκοοι των κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα Πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε.

– Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να   έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον ΟΠΕΚΑ χωρίς να απαιτείται ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο εφόσον αυτό  παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά επιδόματα δεν αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα παραπάνω εισοδηματικά όρια.

Στα άτομα αυτά που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ μόνο.

Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματος τους/δεν απαιτείται εκκαθαριστικό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου, ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.
2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό  ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω και η διάρκεια ισχύος της, εφόρου ζωής ή αόριστα) ή απόφαση Διοικητικού Δ/ντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ στην οποία δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου «παθολογοανατομικό ποσοστό», ή πρόσφατη βεβαίωση ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ με τον αριθμό της απόφασης αναπηρίας το ποσοστό 67% και άνω για εφόρου ζωής) ή Έγκριση-Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από ΟΠΕΚΑ με ημερομηνία λήξης λήψης του επιδόματος.  Δεν  γίνονται δεκτές οι Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2643/1998.

Για τους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα,  απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από ατύχημα.

Οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδοματικών προγραμμάτων του ΟΠΕΚΑ  με αναπηρία όρασης, με σοβαρή και βαρία νοητική υστέρηση δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τον συνοδό τους.

Τα άτομα με οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης, ατόμα με νοητική υστέρηση, άτομα με διάχυτες παιδικές αναπτυξιακές διαταραχές που δεν είναι δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος αναπηρίας ΟΠΕΚΑ άλλα έχουν Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 80% και άνω ή δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34 επίσης δικαιούνται κάρτα συνοδού.

Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσής.

Οι δικαιούχοι που δεν επιθυμούν την προμήθεια κάρτας μετακίνησης για το Αστικό αλλά μόνο για το Υπεραστικό δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν εκκαθαριστικό.

Για να αφαιρεθούν τα χρηματικά πόσα που εισπράχθηκαν ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ από το συνολικό εισόδημα απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ που θα χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου που το εισόδημα του υπερβαίνει τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής και περί μη παραλαβής κάρτας μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα (συμπληρώνεται με την αίτηση).

Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο) / για ανήλικα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ταυτότητες γονέων.

Υπήκοοι Ε.Ε. και εκτός δικαιούχοι, διαβατήριο.

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα – δικαιούχοι επικουρικής προστασίας – τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, άδεια παραμονής.

Δύο φωτογραφίες (για την χορήγηση Νέου Δελτίου) Ειδικά οι δικαιούχοι Δελτίου Συνοδού πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, η μία θα επικολλάται στο δελτίο συνοδού.

Προηγούμενο Δελτίο Μετακίνησης (Ανανέωση).

ΑΜΚΑ.

Σημειώνεται, όποιος χάσει το Δελτίο Μετακίνησής του θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση απώλειας από Αστυνομία το ίδιο και αν η απώλεια συμβεί στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα εξυπηρετείται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου με την χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης αν υπάρχει διαθέσιμο, διαφορετικά με Βεβαίωση Δικαιούχου Κάρτας Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2022.

Οι κάρτες θα χορηγούνται / θα ανανεώνονται από τα Κ.Ε.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (παραλαβή υλικού καρτών 2022 για ΚΕΠ Τετάρτη 02-02-2022  έως Παρασκευή 04-02-2022) και την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Τηλεμάχου Πλεύρη 2 Ηράκλειο, αρμόδια υπάλληλος κα Ξειδιανάκη Χρυσοβαλάντου (2813410705 & 2813410720).

Η έκδοση και η ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα ξεκινήσει την Δευτέρα  07-02-2022  και θα λήξει στις 31-10-2022.

Τα Δελτία θα φέρουν την ένδειξη (κουπόνι) «ισχύει μέχρι 31-12-2022» και θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή τους, δηλ. για το έτος 2022 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2023) απαιτείται για την έκδοση της νέας Κ.Υ.Α.

Σε περίπτωση απώλειας της Απόφασης Αναπηρίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου για την αναζήτησή της καθώς τηρείται σε αυτήν αρχείο.

Η εξυπηρέτηση του κοινού στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της COVID-19 θα γίνεται, αφού κατά την είσοδό του επιδείξει:

α) στοιχεία ταυτοπροσωπίας,

β) πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ ή

γ) πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ ή

δ) βεβαίωση εκδοθείσα από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνουσα το ονοματεπώνυμό του, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό του για αρνητικό διαγνωστικό έλεγχο για COVID 19,

-με PCR που διενεργήθηκε εντός των τελευταίων 72 ωρών ή

-με rapid test που διενεργήθηκε εντός των τελευταίων 48 ωρών.

Τέλος παρακαλείται το Αστικό και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου να διευκολύνουν την μετακίνηση των κατόχων καρτών μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2021 μέχρι την ανανέωση αυτών για το έτος 2022.

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ