Επεκτείνεται η περίοδος επιλεξιμότητας των δανείων που θα παρέχονται με την εγγυοδοσία του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 από 31 Δεκεμβρίου 2021 που είχε αρχικά οριστεί. 

Σύμφωνα με σχετική σημερινή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, υπενθυμίζεται ότι στόχος του Ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Για τον Α' & Β' κύκλο της δράσης οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Ο Γ' κύκλος της Δράσης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19 - React EU.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ