Μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα προκύπτει από τον δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτη «φόβου».

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) καταρτίζει και δημοσιεύει σε μηνιαία βάση δύο καινοτόμους και εξειδικευμένους δείκτες με στόχο την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα σχετικά με τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης, πρόκειται για έναν σύνθετο δείκτη, που παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Αύγουστο του 2022, ο δείκτης αυτός σημείωσε οριακή πτώση, σε συνέχεια της πτώσης των δύο προηγούμενων περιόδων, παρ' ότι εξακολουθεί να κινείται στο υψηλότερο επίπεδο για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Η εν λόγω εξέλιξη δεν παρέχει ξεκάθαρες ενδείξεις για τη συνέχιση ή αντιστροφή της πρόσφατης πορείας του. Ενδέχεται να σηματοδοτεί μια εξισορρόπηση σε σχέση με την πτώση που είχε σημειωθεί.

Εναλλακτικά μπορεί να επιβεβαιώνει τη διακοπή της γενικότερα ευνοϊκής πορείας που ακολουθεί ο ΣΔΠ, αντανακλώντας μια μεταστροφή των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα και παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για επιδείνωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών.

Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ότι η εξέλιξη του ΣΔΠ αντικατοπτρίζει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις πληθωριστικές πιέσεις και την απορρέουσα αβεβαιότητα που συνδέονται με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συνεπώς, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν καθιστούν αναγκαία την επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Δείκτης «Φόβου» KEPE GRIV

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 φτάνοντας το 31,52% στις 30/11/2022 από 35,37% στις 31/10/2022. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα. Ο δείκτης κινήθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,59%. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη παρέμεινε κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, φτάνοντας το 33,07% τον Νοέμβριο του 2022 από 32,67% τον Οκτώβριο του 2022.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ