Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την Τρίτη  2  Ιουνίου  2020  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και  την  υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 11:00π.μ
Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:00 μ.μ.
Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: dsymvoulio@heraklion.gr  ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813409119), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 πμ -14:00 μμ).
Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, που εισηγούνται τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμοι και κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 πμ -14:00 μμ), προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Κοινή Πρόταση Παρατάξεων: «Ηράκλειο 3.7.5», «Ενεργοί Πολίτες» και «Συν + Πράξη Δημοτών».
 2. Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς  Αλικαρνασσού.
 3. Τροποποίηση της με αρ. 150/2019 Απόφασης Δ.Σ. «Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.135275/2017 (ΦΕΚ. Β΄ 1751/22-02-2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, σχετικά με τους γενικούς κανόνες  κοστολόγησης και τιμολόγησης των Υπηρεσιών Ύδατος – Καθορισμός νέου τιμολογίου Δ.Ε.Υ.Α.Η.».
 4. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο Ηρακλείου (149/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης για την επικαιροποίηση της τοπογραφικής και κτηματογραφικής αποτύπωσης των Στρατοπέδων Μπετεινάκη – Θεοδοσάκη – Γιακουμάκη  ( απόφαση 258/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2020 για την ενίσχυση του Κ.Α. 60-7331.001 για την πληρωμή του συνεχιζόμενου έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» (απόφαση 291/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού α) εσόδων εξόδων τρέχοντος οικονομικού έτους 2020, β) τροποποίηση προγράμματος Τεχνικών Έργων 2020» (απόφαση 303/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 8. α) Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών τρέχοντος οικονομικού έτους 2020 με την ενίσχυση του ΚΑ για το έργο «Επέκταση 9ου Δημοτικού Σχολείου» , β) Τροποποίηση προγράμματος Τεχνικών Έργων 2020» (απόφαση 318/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 9. Έγκριση της τελετής απονομής Βραβείων «Ν. Καζαντζάκης» έτους 2020, που αφορά στον δεύτερο κύκλο  «Καλές Τέχνες», καθώς και της επιτροπής αξιολόγησης.
 10. Έγκριση της τελετής απονομής Βραβείου «Ηθικής Τάξεως» και ορισμός επιτροπής απονομής, έτους 2020.
 11. Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για το έτος 2020.
 12. Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για το έτος 2020.
 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των καταστάσεων απογραφής της Δ.Ε.Υ.Α.Η. για τη μεταφορά της υπηρεσίας Άρδευσης στο Δήμο Ηρακλείου.
 14. Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.
 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τους Κ.Α.70-6262.006 με τίτλο «Συντήρηση και εποπτεία των κεντρικών διακομιστών του Δ.Η.» και  για τους Κ.Α.70-6266.006 με τίτλο «Συντήρηση – αναβάθμιση της διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Ηρακλείου»  (απόφαση 256/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 16. Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των υπολειπόμενων παραδοτέων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Ι.Τ.Ε.
 17. Τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου και Κ.Α. Εσόδων 32. – Κ.Α. Εξόδων 8511 και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)  (απόφαση 305/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 18. Έγκριση του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου και του Ετήσιου Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δ.Η. για το οικονομικό έτος 2020. (Η εισήγηση θα συνοδεύεται από τους απολογισμούς 2018 & 2019).
 19. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο του 2020 (απόφαση 306/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 20. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την πρόσληψη τριών (3) επιπλέον υδρονομέων (απόφαση 361/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
X
Απάντηση σε:
* Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά