Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την  Δευτέρα 26  Αυγούστου 2019  και  ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 43 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση δημοτικού Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου στο Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου» (απόφαση 413/2019 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).  
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2019 εγγράφοντας μία νέα δράση με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  (απόφαση 414/2019 Οικονομικής Επιτροπής).  
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη «Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - OPEN MALL  (απόφαση 415/2019 Οικονομικής Επιτροπής).  
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με την ύδρευση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου (απόφαση 416/2019 Οικονομικής Επιτροπής).  
 5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β’ τρίμηνο του 2019 (απόφαση 417/2019 Οικονομικής Επιτροπής).  
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για τον Κ.Α. 30-7331.078 με τίτλο «Μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 456/2019 Οικονομικής Επιτροπής).  
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Ηρακλείου έτους 2019 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ικριωμάτων στην Χανιόπορτα» - (απόφαση 457/2019 Οικονομικής Επιτροπής).  
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 για την εγγραφή μίας νέας εργασίας με τίτλο «Αμοιβή για την εργασία πιστοποίησης του ελεύθερα προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 460/2019 Οικονομικής Επιτροπής).   
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 20-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων» (απόφαση 461/2019 Οικονομικής Επιτροπής).  
 10. Εξειδίκευση πίστωσης  για τον Κ.Α.10-8261.001   
 11. Διακανονισμών οφειλών δημοτών.  
 12. Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας (μέσα στα όρια της οριακής προθεσμίας) εκτέλεσης του υποεργου 1 της πράξης με τίτλο "Αποκατάσταση - διαρρύθμιση 1ου  Λυκείου Ηράκλειου ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ προσθήκη κατ’ επέκταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου".  
 14. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο "Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου επιώ της οδού Ανδρόγεω 2" με κωδικό ΟΠΣ 5041452 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 – 2020».  
 15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις –κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους  και αθλητικούς χώρους -1ο υποέργο «Συντήρηση Λεωφόρου Ικάρου». 
 16. Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις –κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους  και αθλητικούς χώρους -4ο υποέργο «Συντήρηση Παλαιών Εθνικών Οδών εντός ορίων οικισμών». 
 17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πάρκου Καραμανλή επί της οδού Επίκτητου». 
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου (δεξαμενές –αντλιοστάσιο –αγωγοί) για αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην αγροτική περιοχή Βασιλειών –Αγ. Σύλλα –Αγ. Βλάσση».  
 19. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή και υπεύθυνο λογαριασμού των έργων της ΣΑΕΠ002(ΟΠΣ5027221) και ΚΑ2019ΕΠ00210042(ΟΠΣ 5041452).  
 20. Χορήγηση αδείας για τοποθέτηση Ικριωμάτων λόγω οικοδομικών εργασιών άδειας μικρής κλίμακας. 
 21. Παράταση εργασιών του έργου «Επισκευή Φθορών οδοστρωμάτων». 
 22. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά –Ακαδημία –Αλικαρνασσός».   
 23. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου «Ανάπλαση κεντρικής οδού Ρουκανίου» Δήμου Ηρακλείου.   
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου "Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5χ5 Δειλινών " .
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου 5ης τμηματικής παραλαβής οριστικής, οριστικής παραλαβής και αποπληρωμής της υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη στη διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού» στο πλαίσιο της πράξης  «IMPALSE (1MED15_2.1_M2_178)» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΎ Χώρου 2014-20020» (InterregMED 2014-2020»). 
 26. Έγκριση για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης SU-INFRA02-2019 - Security for Smart and safe cities, including for public spaces του Προγράμματος Συνεργασίας Ορίζοντας 2020 με τίτλο Smart security and Urban Resilience For EuRope (SURFER). 
 27. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος Ιnterreg ADRION με τίτλο Promoting Innovative Mobility Services (PIMS). 
 28. Αποδοχή Υλοποίησης και έγκριση Ομάδας Έργου, για την πράξη με τίτλο «KAIRÓS - Cultural heritage as a tool of economic development and social inclusion», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III - Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης (Action Planning Networks).  
 29. Διαμόρφωση –Αποκατάσταση Διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της ενετικής οχύρωσης Ηρακλείου» και υποβολή πρότασης για  χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020».  
 30. Έγκριση παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη στη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας του Ν. 4513/2018 με συμμετοχή του Δήμου και την προετοιμασία προτάσεων χρηματοδότησης με στόχο την εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους του Δήμου και των Δημοτών».  
 31. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανήματων και μηχανήματων FAX  του Δήμου.  
 32. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων αισθητήρων "έξυπνης πόλης" του Δήμου Ηρακλείου.  
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου παρακολούθησης - παραλαβής για την καλή εκτέλεση της ανάπτυξης δικτυακής πλατφόρμας (λογισμικού) για τη διαχείριση των αιτημάτων των ωφελούμενων και των παροχών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου  Ηρακλείου.  
 34. Έγκριση: (α) παράτασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» έως 30/09/2023, (β) του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 1232/5-1-2017 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα  του Υποέργου 1 της ως άνω Πράξης, (γ) κατάρτισης και υποβολής της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την παράταση του έργου, (δ) πρόσληψης επιπρόσθετου προσωπικού για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών (ΚΣΟΙ & ΟΦΗΛΙ), (ε) ενεργειών πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη υφιστάμενων αναγκών καθώς και πρόβλεψης κόστους μισθοδοσίας, λόγω αύξησης ωρών απασχόλησης της Ψυχολόγου του Παραρτήματος Ρομά (ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης κατά την περίοδο της παράτασης) και (στ) διατήρησης σύστασης της ομάδας έργου.     
 35. Αλλαγή μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής σύμβασης προμηθειών οχημάτων – μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και δικύκλων.  
 36. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ηρακλείου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
 37. Ορισμός επιπλέον δικαστικών επιμελητών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. 
 38. Έγκριση των προσωρινών  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση & Διαμόρφωση κτιρίου σε πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης & δημιουργικής έκφρασης» (απόφαση 84/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  
 39. Εισήγηση για τη δυνατότητα αγοράς οικοπέδου επί των οδών Ιτάνου και Φιλελλήνων εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου και έχει χαρακτηριστεί ως Κοινωφελής (Βρεφονηπιακός Σταθμός)» (απόφαση 85/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  
 40. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης στις Περιοχές Δειλινά – Ακαδημία –Αλικαρνασσού» (απόφαση 86/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  
 41. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Αντιπλημμυρικές Παρεμβάσεις στην Πόλη Ηρακλείου 2017» της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (απόφαση 87/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 42. Παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός της Παλιάς Πόλης λόγω του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Καλοκαιρινού» (απόφαση 88/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 43. Τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 579/2019 χορήγησης άδειας ίδρυσης εμπορικού καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στη Λεωφόρο Παπαναστασίου (Ο.Τ. 349), εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου στην Πολεοδομική Ενότητα «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» λόγω τροποποίησης της επιφάνειας του καταστήματος. 
ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ